hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 2065/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên,Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 2041/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An
4 Quyết định số 2042/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn
5 Quyết định số 2014/QĐ-UBND 28/07/2020 Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 Quyết định số 1969/QĐ-UBND 23/07/2020 Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
7 Quyết định số 1923/QĐ-UBND 20/07/2020 Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh V/v đính chính nội dung tại Phụ lục 01 và 03 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 1824/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
9 Quyết định số 1731/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh V/v bổ sung danh mục điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
10 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP 26/06/2020 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/6/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"
11 Quyết định số 1710/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (đợt 2)
12 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 05/06/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 1662/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
14 Quyết định số 1643/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh
15 Quyết định số 759/QĐ-TTg 04/06/2020 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
16 Quyết định số 1391/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
17 Quyết định số 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tư, huyện Đông Giang đạt chuẩn NTM năm 2019
19 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM 14/05/2020 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM ngày 14/5/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 1261/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com